Δράσεις

Δράση 1. «Μελέτη - Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας»
Πραγματοποιήθηκε Μελέτη ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας μέσα από την οποία αναδείχθηκαν τα προβλήματα και οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης
Εταίρος που υλοποιεί: Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «Θέσις»

Δράση 2. «Ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακής πύλης διασύνδεσης»
Αντικείμενο της συγκεκριμένης δράσης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης των εταίρων της Α.Σ. έτσι ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες για την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος.
Παράλληλα θα αξιοποιηθεί για α) τη διασύνδεση με άλλους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς καθώς και άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις και β) τις ανάγκες δράσεων διάδοσης και ευαισθητοποίησης. Η αξιοποίηση του διαδικτύου και της σύγχρονης τεχνολογίας στη σημερινή πραγματικότητα διευκολύνει ιδιαίτερα συναφείς ενέργειες.
Σκοπός της δράσης είναι η δικτύωση όλων των επαγγελματικών, κοινωνικών φορέων και των συλλόγων για την διευκόλυνση και υποστήριξη των ομάδων στόχου στην διαδικασία εύρεσης εργασίας.
Εταίρος που υλοποιεί: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Δράση 3. «Δικτύωση τοπικών φορέων»
Στόχος της δράσης είναι η διασύνδεση των ομάδων στόχου, τοπικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, τοπικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία μιας τοπικής διακυβέρνησης σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
Η διακυβέρνηση αυτή θα αποσκοπεί: στην βέλτιστη δυνατή σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, στην επίλυση προβλημάτων σε θέματα απασχόλησης. Στόχος αυτής της διακυβέρνησης είναι να συνεχιστεί η δράση της και μετά τη λήξη του έργου.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενέργειας επιδιώκεται η ευρύτερη εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας και η κινητοποίησή της.
Θα προετοιμαστούν και θα υλοποιηθούν συναντήσεις εργασίας και διαβούλευσης, στοχευμένες συναντήσεις εκπροσώπων των εταίρων, τοπικών φορέων, ΜΚΟ, συλλόγων, εκπροσώπων επιχειρήσεων, κ.α. Για την καλύτερη λειτουργία των δράσεων τοπικής δικτύωσης θα οργανωθεί θεματικό δίκτυο –ομάδες εργασίας πάνω στον ακόλουθο θεματικό άξονα: «Ευκαιρίες απασχόλησης σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας του νομού Λάρισας». Στις συναντήσεις εργασίας και διαβούλευσης που θα οργανωθούν μπορούν να προσκαλούνται ανάλογα με τις ανάγκες ειδικοί και εμπειρογνώμονες. Επίσης συναντήσεις μπορούν να οργανώνονται πάνω σε εξειδικευμένα θέματα που θα προκύπτουν κατά την υλοποίηση της δράσης. Ο φορέας συνεπικουρεί όλες τις ενέργειες δικτύωσης.
Εταίρος που υλοποιεί: ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Δράση 4. «Δικτύωση Α.Σ. και Περιφερειακών φορέων»
Στόχος της δράσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων.
Θα γίνουν ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν τη διοργάνωση workshops, study visits, την εκπόνηση οδηγών και άλλου υποστηρικτικού υλικού, τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης μεγάλης εμβέλειας, κλπ. Συγκεκριμένα, προβλέπονται εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, παραγωγή έντυπου υλικού, περιφερειακά θεματικά εργαστήρια και δικτύωση Α.Σ. με τη συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής, με βασικό στόχο προτάσεις και στρατηγικές ευρείας κλίμακας για την απασχόληση και τη στήριξη των ανέργων της περιοχής παρέμβασης. Ο φορέας συνεπικουρεί όλες τις ενέργειες δικτύωσης.
Εταίρος που υλοποιεί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δράση 5. «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων»
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ως θεσμικός σύμβουλος του Κράτους και φορέας εκπροσώπησης της επιστημονικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας αναλαμβάνει ενέργειες για τις οποίες διαθέτει αντίστοιχη εμπειρία, πρόσβαση και αποδοχή από την τοπική κοινωνία.
Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας ομάδας ενημέρωσης και τη διοργάνωση στοχευμένων ημερίδων, εκδηλώσεων και συναντήσεων σε προγραμματισμένες περιόδους υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης.
Συγκεκριμένα, η στρατηγική που ακολουθείται επικεντρώνεται  κυρίως στην οργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας στα πλαίσια των στόχων της Πράξης, καθώς και στοχευμένων συναντήσεων και εκδηλώσεων με τις ομάδες στόχου σε διάφορες περιοχές και σημεία της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης.
Η δράση περιλαμβάνει (1) ημερίδα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στη Λάρισα. Οι ημερίδες ευαισθητοποίησης και διάδοσης συνδέονται με την αρχική φάση ευαισθητοποίησης κοινού και ομάδων στόχου, την ενδιάμεση χρονικά περίοδο ωριμότητας της Πράξης και απολογιστικά για δημοσιότητα και ενημέρωση κοντά στο πέρας των συνολικών εργασιών.
Εταίρος που υλοποιεί: Οικονομικό της Επιμελητήριο Ελλάδος (Περιφερειακό τμήμα Θεσσαλίας)

Δράση 6. «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων»
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος –Τμήμα Κεντρ. Δυτ. Θεσσαλίας διαθέτει αντίστοιχη εμπειρία, πρόσβαση και αποδοχή από την τοπική κοινωνία.
Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας ομάδας ενημέρωσης και τη διοργάνωση στοχευμένων ημερίδων, εκδηλώσεων και συναντήσεων σε προγραμματισμένες περιόδους υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης.
Συγκεκριμένα, η στρατηγική που ακολουθείται επικεντρώνεται  κυρίως στην οργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας στα πλαίσια των στόχων της Πράξης, καθώς και στοχευμένων συναντήσεων και εκδηλώσεων με τις ομάδες στόχου σε διάφορες περιοχές και σημεία της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης.
Υλοποιείται μία (1) ημερίδα ευαισθητοποίησης και διάδοσης αποτελεσμάτων στη Λάρισα. Οι ημερίδες ευαισθητοποίησης και διάδοσης συνδέονται με την αρχική φάση ευαισθητοποίησης κοινού και ομάδων στόχου, την ενδιάμεση χρονικά περίοδο ωριμότητας της Πράξης και απολογιστικά για δημοσιότητα και ενημέρωση κοντά στο πέρας των συνολικών εργασιών.
Εταίρος που υλοποιεί: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος –Τμήμα Κεντρ. Δυτ. Θεσσαλίας

Δράση 7. «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων»
Ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας διαθέτει αντίστοιχη εμπειρία, πρόσβαση και αποδοχή από την τοπική κοινωνία.
Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας ομάδας ενημέρωσης και τη διοργάνωση στοχευμένων ημερίδων, εκδηλώσεων και συναντήσεων σε προγραμματισμένες περιόδους υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης.
Συγκεκριμένα, η στρατηγική που ακολουθείται επικεντρώνεται  κυρίως στην οργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας στα πλαίσια των στόχων της Πράξης, καθώς και στοχευμένων συναντήσεων και εκδηλώσεων με τις ομάδες στόχου σε διάφορες περιοχές και σημεία της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης.
Υλοποιείται μία (1) ενδιάμεση ημερίδα ευαισθητοποίησης στη Λάρισα.
Οι ημερίδες ευαισθητοποίησης και διάδοσης συνδέονται με την αρχική φάση ευαισθητοποίησης κοινού και ομάδων στόχου, την ενδιάμεση χρονικά περίοδο ωριμότητας της Πράξης και απολογιστικά για δημοσιότητα και ενημέρωση κοντά στο πέρας των συνολικών εργασιών.
Εταίρος που υλοποιεί: Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας

Δράση 8. «Παραγωγή και διάθεση εντύπων και ηλεκτρονικού υλικού ευαισθητοποίησης, Αξιοποίηση μέσων επικοινωνίας και στοχευμένες δράσεις, Ανάπτυξη Helpdesk πληροφόρησης και ενημέρωσης»
Α. Παραγωγή και διάθεση εντύπων και ηλεκτρονικού υλικού
Το υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό, προετοιμάζεται στα πλαίσια του επικοινωνιακού σχεδίου της Α.Σ. και διανέμεται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Παράλληλα, το υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) αξιοποιείται και κατά την υλοποίηση και των άλλων δράσεων, όπως είναι η Συμβουλευτική, η Δικτύωση και η Κατάρτιση.
Συγκεκριμένα θα προετοιμαστούν:
-     Δύο (2) έντυπα, ένα ευαισθητοποίησης του κοινού και των ομάδων στόχου για τις δράσεις και τους στόχους του έργου και ένα απολογιστικά διάδοσης και διάχυσης αποτελεσμάτων.
-    Μία (1) αφίσα διάδοσης που θα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία της Πράξης και συνθήματα για την απασχόληση και τις αρχές της μη διάκρισης
Β. Αξιοποίηση μέσων επικοινωνίας και στοχευμένες δράσεις
Θα γίνει προσπάθεια αξιοποίησης της δύναμης των Μ.Μ.Ε. στη διαμόρφωση αξιών και στάσεων. Η ενεργοποίηση του γενικού πληθυσμού θα επιχειρηθεί μέσα από:
-Τρεις (3) καταχωρήσεις στον τοπικό και περιφερειακό τύπο
-Δύο (2) ραδιοφωνικά μηνύματα
Παράλληλα θα υπάρξει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ανθρώπων των ΜΜΕ (ραδιόφωνο, εφημερίδες, έντυπα κ.α.) θα συμβάλλει στην καλύτερη διάχυση των στόχων του έργου, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, την προσέγγιση των ανέργων. Καταχωρήσεις γνωστοποίησης έργου και προσκλήσεων ωφελουμένων γίνονται στον περιφερειακό και τοπικό τύπο. Παράλληλα σειρά άρθρων προωθούνται σε εφημερίδες και έντυπα με θέματα σχετικά με το Σχέδιο και τους στόχους. Σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς θα μεταδοθούν μηνύματα πρόσκλησης προς τις ομάδες στόχου και διάδοσης, συνεντεύξεις και σχετικές εκπομπές.
Γ. Ανάπτυξη helpdesk πληροφόρησης και ενημέρωσης
Βασική είναι η διάσταση της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και η άρση των συνθηκών που οδηγούν στον κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό τους άνεργους ωφελούμενους.
Εκτός των ωφελουμένων, παρέχεται ενημέρωση και στήριξη στους ανέργους και στους επιχειρηματίες της περιοχής με ευρύτερη πληροφόρηση για ευκαιρίες απασχόλησης, κατάρτισης και συμβουλευτική υποστήριξη. Οι πόροι του Σχεδίου θα είναι διαθέσιμοι για τις ομάδες στόχου. Θα υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας και διάδοσης πληροφόρησης και στήριξης.
Θα αξιοποιείται η συλλογή και διαχείριση του πληροφοριακού υλικού της διαδικτυακής πύλης που θα αναπτυχθεί στη Δράση 2 που θα στηρίξει το  Help Desk πληροφόρησης και ενημέρωσης.
Η Α.Σ. θα στηρίζει τη λειτουργία του «Help Desk» με υλικό ενημέρωσης, βάσεις δεδομένων, πληροφόρηση για τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου, δυνατότητες και ευκαιρίες.
Εταίρος που υλοποιεί: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Δράση 9. «Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης»
Συντονιστής Φορέας στα πλαίσια της υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης, έχει αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν τον συντονισμό και διαχείριση του συνολικού έργου σε συνεργασία με τους εταίρους της Α.Σ.
Εταίρος που υλοποιεί: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Δράση 10. «Κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων τεχνικού -  επαγγελματικού κλάδου»
Θα παραγματοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης με συνολική διάρκεια 88 ώρες, εκ των οποίων οι 50 ώρες είναι θεωρία και οι 38 ώρες είναι πρακτική σε επιχειρήσεις της περιοχής. Απευθύνεται σε 20 άτομα, ανέργους τεχνικών κατευθύνσεων.
Εταίρος που υλοποιεί: ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Δράση 11. «Κατάρτιση  σε θέματα λειτουργίας αγροτικών επιχειρήσεων καθώς και μεταποίησης»
Θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης με συνολική διάρκεια 88 ώρες, εκ των οποίων οι 50 ώρες είναι θεωρία και οι 38 ώρες είναι πρακτική σε επιχειρήσεις της περιοχής. Απευθύνεται σε 20 άτομα, ανέργους των ομάδων στόχου.
Εταίρος που υλοποιεί: ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Δράση 12. «Κατάρτιση  σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων κύρια οικονομικής κατεύθυνσης και εξαγωγικού προσανατολισμού»
Θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης με συνολική διάρκεια 88 ώρες, εκ των οποίων οι 50 ώρες είναι θεωρία και οι 38 ώρες είναι πρακτική σε επιχειρήσεις της περιοχής. Απευθύνεται σε 20 άτομα, ανέργους των ομάδων στόχου.
Εταίρος που υλοποιεί: ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Δράση 13. «Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας»
Θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης με συνολική διάρκεια 88 ώρες, εκ των οποίων οι 50 ώρες είναι θεωρία και οι 38 ώρες είναι πρακτική σε επιχειρήσεις της περιοχής. Απευθύνεται σε 20 άτομα, ανέργους των ομάδων στόχου.
Εταίρος που υλοποιεί: ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Δράση 14. «Ειδικές επιμορφώσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα»
Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα έχουν διάρκεια 15-25 ώρες θεωρίας. Θα το παρακολουθήσουν και οι 17 άνεργοι της ομάδας στόχου που θα προέρχονται από τις διαδικασίες συμβουλευτικής υποστήριξης και που θα χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με την εξειδίκευση του καθενός. Το περιεχόμενο εκπαίδευσης θα εξειδικεύεται στα παρακάτω αντικείμενα:
    Φωτοβολταϊκά, θέματα εξοικονόμησης ενέργειας για Μηχανικούς
    Μηχανογραφημένη Λογιστική, κοστολόγηση, logistics, διεθνή λογιστικά πρότυπα για Οικονομολόγους
    Οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, προώθηση αγροτικών προϊόντων για Γεωπόνους
    Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
    Οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, προώθηση αγροτικών προϊόντων για αγρότες
    Εισαγωγές – Εξαγωγές
    Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων
    Τεχνικών δικτύων, εφαρμογών διαδικτύου
Εταίρος που υλοποιεί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δράση 15. «Ειδικές επιμορφώσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα»
Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα έχουν διάρκεια 15-25 ώρες θεωρίας. Θα το παρακολουθήσουν και οι 17 άνεργοι της ομάδας στόχου που θα προέρχονται από τις διαδικασίες συμβουλευτικής υποστήριξης και που θα χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με την εξειδίκευση του καθενός. Το περιεχόμενο εκπαίδευσης θα εξειδικεύεται στα παρακάτω αντικείμενα:
    Φωτοβολταϊκά, θέματα εξοικονόμησης ενέργειας για Μηχανικούς
    Μηχανογραφημένη Λογιστική, κοστολόγηση, logistics, διεθνή λογιστικά πρότυπα για Οικονομολόγους
    Οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, προώθηση αγροτικών προϊόντων
    Μεταποίηση αγροτικών προίόντων
    Οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, προώθηση αγροτικών προϊόντων για αγρότες
    Εισαγωγές – Εξαγωγές
    Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων
    Τεχνικών δικτύων, εφαρμογών διαδικτύου
Εταίρος που υλοποιεί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δράση 16. «Ειδικές επιμορφώσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα»
Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα έχουν διάρκεια 15-25 ώρες θεωρίας. Θα το παρακολουθήσουν και οι 20 άνεργοι της ομάδας στόχου που θα προέρχονται από τις διαδικασίες συμβουλευτικής υποστήριξης και που θα χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με την εξειδίκευση του καθενός. Το περιεχόμενο εκπαίδευσης θα εξειδικεύεται στα παρακάτω αντικείμενα:
    Φωτοβολταϊκά, θέματα εξοικονόμησης ενέργειας για Μηχανικούς
    Μηχανογραφημένη Λογιστική, κοστολόγηση, logistics, διεθνή λογιστικά πρότυπα για Οικονομολόγους
    Οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, προώθηση αγροτικών προϊόντων
    Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
    Οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, προώθηση αγροτικών προϊόντων για αγρότες
    Εισαγωγές – Εξαγωγές (Εξωστρέφεια)
    Ηλεκτρονικό εμπόριο
    Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, προώθησης τοπικών προϊόντων
    Τεχνικών δικτύων, εφαρμογών διαδικτύου, κοινωνικά μέσα δικτύωσης
Εταίρος που υλοποιεί: ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Δράση 17 «Ανάπτυξη και λειτουργία δομής συμβουλευτικής»
Υποδράσεις:
Υποδράση 17α: «Επιλογή ωφελουμένων»
Υποδράση 17βγ: «Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής»
Η Δομή Συμβουλευτικής που υλοποιείται από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «Θέσις» απευθύνεται συνολικά σε 80 ωφελούμενους της ΠΕ Λάρισας.
Η όλη διαδικασία οργάνωσης, λειτουργίας και μεθοδολογίας που ακολουθείται έχει περιγραφεί επίσης στην εισαγωγή του τομέα δράσης. Εξειδικεύσεις των παραπάνω ακολουθούν στα επόμενα:
Κατά την Συμβουλευτική διαδικασία οι υπηρεσίες που θα παρέχουν προς τους άνεργους ωφελούμενους, τα εξειδικευμένα στελέχη της δομής θα είναι:
Υποδράση 17 α: Επιλογή ωφελουμένων. Περιλαμβάνει Βασικές ενέργειες συμβουλευτικής που αφορούν τη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους (3 συνεδρίες ομαδικές ή ατομικές) (αφορά όλους τους ωφελούμενους)
Υποδράση 17 βγ: Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Περιλαμβάνει παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση διεκπεραίωσης σε θέματα:
    Νομικά
    Εργασιακά
    Φορολογικά
    Αγροτική συμβουλευτική
    Διοικητικά
    Χρηματοοικονομικά
    Άλλα συναφή θέματα
    Προτάσεις εργασιακής κατεύθυνσης, κατατάρτισης και επιμόρφωσης
Περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων μέχρι και 3 μήνες μετά την τοποθέτηση σε θέσεις απασχόλησης.
Εταίρος που υλοποιεί: Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «Θέσις»

Δράση 18. «Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας»
Η δράση προετοιμάζει και στηρίζει τους νέους επιχειρηματίες και προτείνονται από την Α.Σ. και τη δομή συμβουλευτικής. Οι ωφελούμενοι της συγκεκριμένης δράσης έχουν εκφράσει την επιθυμία να δραστηριοποιηθούν στην αυταπασχόληση.
Συγκεκριμένα, σκοπός της δράσης της συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας είναι:
Α. η εκπόνηση 54 business plan για κάθε ωφελούμενο που θα ιδρύσει τη δική του επιχείρηση (συνολικά 54 ωφελούμενοι, η προετοιμασία και υποβολή της απαιτούμενης αίτησης υπαγωγής για τους ωφελούμενους που πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμματα επιχορήγησης / επιδότησης κ.α. Η εκπόνηση του business plan και η συμπλήρωση των αιτήσεων υπαγωγής είναι υποχρεωτικές για τους αντίστοιχους ωφελούμενους – υποψήφιους επιχειρηματίες.
Β. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη των ατομικών ή συλλογικών επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
Εταίρος που υλοποιεί: Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «Θέσις»

Δράση 19. «Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης εργοδοτών»
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η διευκόλυνση εισόδου των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, με παράλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σε θέματα κοινωνικής ευθύνης. Κεντρικός σκοπός του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόσληψη των εργαζομένων σε κατάλληλες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης. Η δράση αφορά μόνο τους ωφελούμενους που θα ενταχθούν σε νέες θέσεις εργασίας.
Μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπουν, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους, οι καταρτίσεις και οι ειδικές επιμορφώσεις προετοιμάζεται η προσέγγιση των επιχειρήσεων για την εύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας για τους ωφελούμενους.
Επίσης, αφορά εξατομικευμένη και συστηματοποιημένη παροχή ουσιαστικής πληροφόρησης στους εργοδότες για τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και τη σύνδεση με τις αναπτυξιακές προοπτικές της επιχείρησης.
Επίσης, εξειδικεύονται κίνητρα και υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το Σχέδιο Δράσης σε επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ωφελούμενους του Σχεδίου.
Παράλληλα, η δράση προωθεί διαδικασίες συμβουλευτικής υποστήριξης που συγκλίνουν, στην αύξηση της κοινωνικής ευθύνης, την ανάγκη άρσης εργασιακών προκαταλήψεων, διακρίσεων κ.α.
Η κρισιμότητα της συγκεκριμένης δράσης αναγνωρίζεται από την Α.Σ. και τους εταίρους και στα πλαίσια των εργασιών θα αξιοποιηθούν διασυνδεόμενες δράσεις.
Εταίρος που υλοποιεί: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)