Ωφελούμενοι

Αριθμός ωφελουμένων
Η πράξη έχει προγραμματιστεί για 80 άνεργους ωφελούμενους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, νέοι επιστήμονες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ υπό προϋποθέσεις).

Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου
Οι ομάδες στόχου που έχουν επιλεγεί στην πράξη είναι:
α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, β) νέοι επιστήμονες, γ) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011.
Τα άτομα αυτά πλήττονται από την ανεργία και χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση είτε επανανακατάρτιση σε επαγγέλματα που βρίσκονται σε ζήτηση. Σε συνδυασμό δε με τις υπόλοιπες δράσεις του σχεδίου θα ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας.  Μικρότερο ποσοστό ατόμων της ομάδας στόχου που διαθέτει αυξημένες δεξιότητες, με την κατάλληλη υποστήριξη και συμβουλευτική θα οδηγηθεί είτε στην απασχόληση είτε στη δημιουργία νέας μικρής επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας καθώς και η ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.