Σύνθεση Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Η σύνθεση της «Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση των Δράσεων του Σχεδίου. Οι εταίροι της Α.Σ. αφενός διαθέτουν σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή τους σε Έργα συναφή με το περιεχόμενο της προτεινόμενης παρέμβασης , αφετέρου αντιπροσωπεύουν – με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – τις ομάδες στόχο του Σχεδίου καθώς και τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους από τον κόσμο των επιχειρήσεων.
Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετέχουν ως εταίροι:
•    Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) (Συντονιστής Φορέας) – www.sthev.gr
•    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -  www.uth.gr
•    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Θεσσαλίας –www.teilar.gr/
•    Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας- www.teelar.gr
•    Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος  - Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας - www.oe-e.gr
•    Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας - www.geoponikos-larisa.gr
•    Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ» (ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ) - www.thessis.gr
•    Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ)  www.dynamiki.gr