Προσφερόμενες θέσεις εργασίας

1 Ιουνίου 2016

Ο Δήμος Καρδίτσας καλεί τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, εργατικό προσωπικό, για την κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 02.06.2016 έως την 08.06.2016 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 4).

Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων θα είναι μέχρι είκοσι (20) άτομα το μήνα και η παρούσα πρόσκληση αφορά το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2016. 1.    Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: α) Αίτηση. (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ). β) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. δ) Τίτλος Σπουδών. ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Καρδίτσας). στ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης. 2.    Δημοσίευση Πρόσκλησης Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 3.    Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) και ώρες από 07:00 - 15:00 Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350726 και 2441350723
 

26 Μαίου 2016

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι επτά (28) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με 34 ή 60 ημερομίσθια ανά άτομο. ανάλογα με την περιοχή. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει: 1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 2.    Φωτοαντίγραφο του απολυτήριου τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερη τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. 3.    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. 4.    Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, γραφείο 18 απευθύνοντάς την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας (τηλ. επικοινωνίας: 2413511119 κ. Δημ. Σταυρίδης). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας.

 

11 Μαρτίου 2016

Ο Όμιλος Μυτιληναίος σχεδίασε και ανακοίνωσε πρωτοβουλία που ως στόχο έχει την στήριξη της απασχόλησης νέων. Πρόκειται για το πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης απασχόλησης «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» το οποίο έχει ως στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες εργασίας για νέους ικανούς ανθρώπους που αναζητούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε ένα δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον και να αποκτήσουν προοπτική για το μέλλον. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους μέχρι 28 ετών και φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια δυναμική ομάδα νέων εργαζομένων, οι οποίοι θα ζήσουν διαφορετικές επαγγελματικές εμπειρίες στις ποικίλες οργανωτικές δομές των εταιρειών του Ομίλου, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα για 12μηνη έμμισθη απασχόληση, σε διάφορες διευθύνσεις των εταιρειών του Ομίλου, καθώς και συστηματική εκπαίδευση, προκειμένου να εξελίξουν την τεχνογνωσία και τις ικανότητές τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής βιογραφικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ειδική ενότητα του προγράμματος στην ιστοσελίδα του ομίλου: www.mytilineos.gr

8 Φεβρουαρίου 2016

 7 θέσεις εργασίας στην Λάρισα

7 θέσεις εργασίας στην Λάρισα Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά ατόμων (7) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας που εδρεύει στη Λάρισα για την λειτουργία των δομών ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 

1 Φεβρουαρίου 2016

 

Έξι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για 1.665 προσλήψεις σε ΕΛΤΑ, Δικαστήρια, μουσεία και ΓΓΔΕ.

 Εντός του Φεβρουαρίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις σε έξι προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.665 μόνιμων και εποχικών υπαλλήλων. Στο ΑΣΕΠ ετοιμάζονται δύο νέες προκηρύξεις για 36 διανομείς στα ΕΛΤΑ και 151 υπαλλήλους Πληροφορικής στο υπουργείο Δικαιοσύνης (δικαστήρια). Παράλληλα σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», μέσα στον Φεβρουάριο θα «τρέξουν» οι αιτήσεις για 1.404 θέσεις φυλάκων και νυχτοφυλάκων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός των 49 λιμενοφυλάκων που ολοκληρώνεται στις 17/2, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθεί νέα προκήρυξη του υπ. Οικονομικών για 25 χημικούς στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Λιμενικό (μόνιμοι) 49 Μουσεία (εποχικοί) 1.314 Μουσεία (μόνιμοι) 90 Δικαστήρια (μόνιμοι) 151 ΕΛΤΑ (μόνιμοι) 36 Υπ. Οικονομικών (μόνιμοι) 25 Με επτά χρόνια καθυστέρηση θα διοριστούν και οι τελευταίοι επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών ΑΣΕΠ αφού πριν από λίγες μέρες το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο προς τους δήμους και τις περιφέρειες προκειμένου να επικαιροποιήσουν στοιχεία εκκρεμοτήτων διορισμών και προσλήψεων τακτικού προσωπικού που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών οι οποίες έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ από το 2009 και μετά. Στόχος του υπουργείου είναι μέσα από τη διαδικασία αυτή να αξιολογηθεί κατά πόσο τα κενά που υπάρχουν στις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης μπορούν να καλυφθούν από τον κατάλογο του ΑΣΕΠ των διοριστέων παρελθόντων ετών. Συνολικά οι εναπομείναντες μη διοριστέοι παλαιότερων ετών υπολογίζονται στα 1.500 άτομα. Η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο να έχουν προσληφθεί όλοι μέχρι το τέλος του έτους. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να περιμένουμε αρκετούς «κλειστούς» διαγωνισμούς μέσα στο 2016. Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το 2015 έγιναν 9.500 προσλήψεις και επαναπροσλήψεις απολυμένων και υπαλλήλων που είχαν βγει σε διαθεσιμότητα. Από αυτούς οι 4.447, δηλαδή περίπου οι μισοί, διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις, κυρίως στα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Υγείας κ.λπ.

23 Νοεμβρίου 2015

33 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ελασσόνας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ελασσόνας, που εδρεύει στην Ελασσόνα

Προκήρυξη

17 Νοεμβρίου 2015

Προσλαμβάνονται 1534 Γυμναστές

Υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2431/Β/11-11-2015) για την έγκριση πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, οι οποίοι υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) έτους 2015-16.

Για τη χρονιά 2015-156 θα προσληφθούν 1534 γυμναστές για Προγράμματα Άθλησης που απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες αθλουμένων.

Σύντομα θα ακολουθήσει η απόφαση έγκρισης υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2015-2016.

17 Νοεμβρίου 2015

Δύο Προσλήψεις στην ΠΕΔ Θεσσαλίας

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προχωράει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.

Αναλυτικά, πρόκειται για μία θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και για μία θέση ΤΕ Πληροφορικής. Σε ότι αφορά τις παραπάνω θέσεις η διάρκεια σύμβασης είναι για 8 μήνες.

25 Αυγούστου 2015

 

ΟΑΕΔ: Άνοιξε η αίτηση για την Κοινωφελή Εργασία αναλυτικές οδηγίες.

 Άνοιξε η αίτηση για 19.101 θέσεις απασχόλησης, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο oaed.gr και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού και θα παραμείνει ανοικτή εως τις 14 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα αφορά πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης σε υπουργεία, περιφέρειες και Ασφαλιστικά Ταμεία.

ΟΑΕΔ: Άνοιξε η αίτηση για την Κοινωφελή Εργασία αναλυτικές οδηγίες Άνοιξε η αίτηση για 19.101 θέσεις απασχόλησης, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο oaed.gr και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού και θα παραμείνει ανοικτή εως τις 14 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα αφορά πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης σε υπουργεία, περιφέρειες και Ασφαλιστικά Ταμεία

www.dikaiologitika.gr
ΟΑΕΔ: Άνοιξε η αίτηση για την Κοινωφελή Εργασία αναλυτικές οδηγίες Άνοιξε η αίτηση για 19.101 θέσεις απασχόλησης, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο oaed.gr και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού και θα παραμείνει ανοικτή εως τις 14 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα αφορά πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης σε υπουργεία, περιφέρειες και Ασφαλιστικά Ταμεία

www.dikaiologitika.gr
ΟΑΕΔ: Άνοιξε η αίτηση για την Κοινωφελή Εργασία αναλυτικές οδηγίες Άνοιξε η αίτηση για 19.101 θέσεις απασχόλησης, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο oaed.gr και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού και θα παραμείνει ανοικτή εως τις 14 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα αφορά πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης σε υπουργεία, περιφέρειες και Ασφαλιστικά Ταμεία

www.dikaiologitika.gr
ΟΑΕΔ: Άνοιξε η αίτηση για την Κοινωφελή Εργασία αναλυτικές οδηγίες Άνοιξε η αίτηση για 19.101 θέσεις απασχόλησης, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο oaed.gr και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού και θα παραμείνει ανοικτή εως τις 14 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα αφορά πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης σε υπουργεία, περιφέρειες και Ασφαλιστικά Ταμεία.

www.dikaiologitika.gr
ΟΑΕΔ: Άνοιξε η αίτηση για την Κοινωφελή Εργασία αναλυτικές οδηγίες Άνοιξε η αίτηση για 19.101 θέσεις απασχόλησης, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο oaed.gr και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού και θα παραμείνει ανοικτή εως τις 14 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα αφορά πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης σε υπουργεία, περιφέρειες και Ασφαλιστικά Ταμεία.

www.dikaiologitika.gr

19 Αυγούστου 2015

581 θέσεις εποχικού προσωπικού θα προκηρύξει το προσεχές χρονικό διάστημα η Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, μετά την απόφαση που απέσπασε από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Μέσα Σεπτέμβρη αναμένεται να ξεκινήσουν να εκδίδονται οι προκηρύξεις.

31 Ιουλίου 2015

Ζητείται make-up artist ή αισθητικός για γνωστό κατάστημα καλλυντικών στο κέντρο της Λάρισας. Αποστολή βιογραφικών This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29 Ιουλίου 2015

Από τη SOUKOS ROBOTS ζητούνται έμπειροι ηλεκτρολόγοι αυτοματισμού για μόνιμη απασχόληση. Πληροφορίες τηλ: 2410-541,028, βιογραφικό email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27 Ιουλίου 2015

ΔΕΗ: 158 προσλήψεις με 8μηνα

21 Ιουλίου 2015

24 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας. Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 24 άτομα για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07.

17 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ- ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ- ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ (JCB 75 HP)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (αριθ. Γρ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (από 20/7/2015 έως 25/7/2015).

20 Ιουλίου 2015

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (5) πέντε ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου Λαρισαίων.

Ανακοίνωση Σύμβασης

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου Λαρισαίων

www.dikaiologitika.gr
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου Λαρισαίων

www.dikaiologitika.gr
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου Λαρισαίων

www.dikaiologitika.gr
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου Λαρισαίων

www.dikaiologitika.gr
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου Λαρισαίων

www.dikaiologitika.gr
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου Λαρισαίων

www.dikaiologitika.gr
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου Λαρισαίων

www.dikaiologitika.gr
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου Λαρισαίων

www.dikaiologitika.gr

20 Ιουλίου 2015

Ζητούνται εργάτριες για άμεση πρόσληψη από την βιομηχανία Intercomm Foods AE

τηλ. επικοινωνίας 2410575092 για αιτήσεις

15 Ιουλίου 2015

Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα με περισσότερα από 130 καταστήματα, αναζητά Διευθυντές – Υποδιευθυντές για τα καταστήματα των Αθηνών.

Προφίλ Υποψηφίου:

·Εμπειρία στο χώρο του Λιανεμπορίου απαραίτητη

·Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή

Προσφέρονται

·Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

·Διαρκή Εκπαίδευση

Προοπτικές εξέλιξης
13 Ιουλίου 2015

Η ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.,πρότυπη εταιρεία διανομής τροφίμων & ποτών με έδρα τη Λάρισα ζητά: Πωλητές με όρεξη για δουλειά και ομαδικότητα για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Προσφέρουμε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, Μισθός, extra παροχές, εταιρικό αυτοκίνητο. Απαραίτητα γνώση Αγγλικής γλώσσας, προγραμμάτων Ms office,δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

18 Μαΐου 2015
Από την ΕΛΒΑΚ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι για την κάλυψη των αναγκών της σε εργατικό δυναμικό κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ζητά να προσλάβει ανειδίκευτους εργάτες και εργάτριες.  Οι αιτήσεις θα γίνονται καθημερινά από τη Δευτέρα 18/05 και ώρες 09.00-12.00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΚ στο 5,5χλμ. Λάρισας - Φαλάνης (τηλ. 2410549550).  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
α) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (υποχρεωτικό)
β) Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΜΚΑ (υποχρεωτικό)
γ) Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ΙΚΑ (ατομικό)
δ) Για όσους είναι ασφαλισμένοι στο ΟΓΑ να προσκομίσουν την ασφαλιστική τους ενημερότητα σε ισχύ
ε) Φορολογικό Μητρώο και ΔΟΥ στην οποία ανήκουν
στ) Αριθμό λογαριασμού Τράπεζας ALPHA BANK (εάν έχουν) σε φωτοτυπία
30 Απριλίου 2015
Από την βιομηχανία INTERCOMM FOODS Α.Ε. ζητούνται πρακτικοί μηχανικοί.  Για την περίοδο της καμπάνιας αιτήσεις γίνονται στα γραφεία του εργοστασίου (8ο χλμ. Λάρισας - Συκουρίου), τηλ. 2410575092
08 Απριλίου 2015
Δωρεάν κατάρτιση σε 1.000 ανέργους με δωρεά του ιδρύματος Στ. Νιάρχος

1 Απριλίου 2015

Μεγάλη επώνυμη αλυσίδα καταστημάτων, αναζητά έμπειρο Προϊστάμενο Λειτουργίας Εστιατορίου για τις ανάγκες άριστης λειτουργίας και ανάπτυξης στην τοπική αγορά

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας του εστιατορίου, άριστης εξυπηρέτησης πελατών και διοίκησης του προσωπικού, σύμφωνα με την εταιρική στοχοθέτηση και τηρώντας όλα τα διεθνή στάνταρντ ποιότητας (ISO & HACCP).

Απαραίτητα Προσόντα

- πενταετής σχετική επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε σε μεγάλη αλυσίδα εστιατορίων ή σε εστιατόριο ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων
- πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων
- καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
- προσανατολισμός στο άριστο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων
- ικανός να οργανώνει και να θέτει προτεραιότητες στην εργασία του
- πολύ καλές διαπροσωπικές και διοικητικές ικανότητες

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνεται στο email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

31 Μαρτίου 2015

Εμπορική εταιρία στο χώρο των τροφίμων με έδρα τη Λάρισα ζητάει πτυχιούχο οικονομικής σχολής για θέση λογιστηρίου - εμπειρία θα εκτιμηθεί. Βιογραφι- κό This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ζητά προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών της στα ΦΑΡΣΑΛΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τη σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00 - 14.00) στα γραφεία του εργοστασίου Φαρσάλων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24910 - 26.101
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων από 25 - 35 ετών. Τηλ. 6982 - 598.035, ώρες επικοινωνίας 11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

27 Μαρτίου 2015
Στην πρόσληψη 35 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων αναγκών της προχωρά η ΔΕΥΑΛ.

Αναλυτικά οι θέσεις, με συμβάσεις 8 μηνών, αφορούν:

  • 13 ΔΕ Τεχνίτες υδραυλικοί
  • 5 ΔΕ Βοηθοί υδραυλικοί
  • 4 ΔΕ Οδηγοί φορτηγού
  • 2 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
  • 1 ΔΕ Τεχνίτες Οχημάτων
  • 4 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
  • 3 ΔΕ Χειριστές Εκσκαπτικού Μηχανήματος
  • 1 ΔΕ Καταμετρητής
  • 1 ΥΕ Εργάτης
  • 1 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής.

Ιnfo:ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού, γραφείο Μισθοδοσίας, κα Άννα Θωμαΐδου, τηλ. 2410 687104,103, 112.

27 Φεβρουαρίου 2015
Η εταιρία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει εποχιακό προσωπικό για τα τμήματα παραγωγής.  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 03-05 Μαρτίου και ώρες 09.00-13.00 στην έδρα της εταιρίας, 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου

16 Φεβρουαρίου 2015

Ζητείται πωλητής – οδηγός για x-van πωλήσεις απο ελληνική ανερχόμενη εταιρεία τροφίμων. Μισθός, ασφάλιση και υψηλά bonus. Δίπλωμα Γ” κατηγορίας απαραίτητο, εμπειρία στον κλάδο επιθυμητή. Βιογραφία στο e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , φαξ 2810542666.

06 Φεβρουαρίου 2015
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ  ζητά να προσλάβει Junior Brand Manager, στην περιοχή της Αθήνας. 
Αρμοδιότητες: Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του εταιρικού πλάνου Marketing και Επικοινωνίας, Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας και με εξωτερικούς συνεργάτες (διαφημιστικές εταιρίες, ερευνών αγοράς, δημοσίων σχέσεων, κλπ), Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Για την παραπάνω θέση προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, Δυνατότητα εξέλιξης, Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση, Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με κατεύθυνση Marketing, Απόφοιτος σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Marketing, Άριστη γνώση Αγγλικών, Εμπειρία 2 ετών σε ανάλογη θέση σε εταιρίες F.M.C.G. κρίνεται απαραίτητη, Άριστος χειρισμός Internet & προγραμμάτων MS Office, Ηλικία μέχρι 32 ετών, Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων, Δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, θετική διάθεση, Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.
Στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

04 Φεβρουαρίου 2015
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος σε Αγροτικό Συνεταιρισμό. Απαραίτητα προσόντα: 1) Πτυχίο Οικονομoλόγου. 2) Εμπειρία τουλάχιστον 5ετής σε αντίστοιχη θέση. 3) Επιθυμητή γνώση σε αγροτικά θέματα (καλλιέργειες, προϊόντα). 4) Αριστη γνώση Αγγλικών. 5) Αριστη γνώση Η/Υ. 6) Δίπλωμα οδήγησης.
Βιογραφικά στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 6936 - 524.115.

27 Ιανουαρίου 2015

Ζητείται οικονομικό στέλεχος για Φορέα, με γνώσεις λογιστικής, διαχείρισης προγραμμάτων (εθνικών και ευρωπαικών) και άριστη γνώση αγγλικών.  Βιογραφικά σημειώματα στο:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13 Ιανουαρίου 2015
Η Media Markt αναζητά για το κατάστημά της στη Λάρισα Έμπειρους Πωλητές/Πωλήτριες για το τμήμα Μεγάλων Οικιακών Συσκευών (Πλήρους/Μερικής Απασχόλησης)
Οι αρμοδιότητές σας:
Εργάζεστε στο τμήμα λευκών συσκευών (ελεύθερων και εντοιχισμένων) του καταστήματος. Συμβουλεύετε τους πελάτες μας σχετικά με τα προϊόντα μεταδίδοντάς τους τον ενθουσιασμό σας  για την τεχνολογία. Εντυπωσιάζετε με την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό σας και την διάθεση για εξυπηρέτηση.
Εσείς:
Αντιλαμβάνεστε γρήγορα τι επιθυμούν οι πελάτες και τους προτείνετε το κατάλληλο προϊόν.
Έχετε αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία στο λιανικό εμπόριο Μεγάλων Οικιακών Συσκευών.
Η υπευθυνότητα, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, η άνεση στην επικοινωνία και η ευγένεια είναι βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας.
Είστε η εγγύηση ότι τόσο η πρώτη, όσο και η τελευταία εντύπωση που έχουν οι πελάτες μας είναι άριστες!
Αν η ομαδική εργασία και ο ενθουσιασμός δεν είναι για σας άγνωστες λέξεις, τότε έχετε σε μας τις καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

23 Δεκεμβρίου 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ συμμετέχει στην υλοποίηση έργων που σχετίζονται με το πεδίο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στο πλαίσιο των έργων θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη και η ανταλλαγή καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογιών μεταξύ χωρών της Ευρώπης με σκοπό την αναβάθμιση του τομέα.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προτίθεται εμπλουτίσει την ομάδα έργου, συστήνοντας ομάδα Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού η οποίοι:

-  θα συμβάλουν στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο χώρας

-  θα συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας μεταφέροντας την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα

-  θα λάβουν μέρος στην αξιολόγηση εργαλείων και μεθοδολογιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των έργων και δύνανται να εφαρμοσθούν για την αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού

Οφέλη:

-  συμμετοχή σε πιλοτικές δράσεις εκπαίδευσης σε νέα εργαλεία και μεθοδολογίες, στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές χώρες με αποζημίωση των δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης

-  ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης με συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού από ευρωπαϊκές χώρες και αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους

-  οικονομική αποζημίωση, κατά περίπτωση

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:  Εργασιακή εμπειρία σαν Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Βασική γνώση αγγλικών, Βασική γνώση χρήσης Η/Υ

Παρακαλώ συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποστείλατε σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 4 σελίδες) σε μορφή europass.

Για περισσότερες πληροφορίες και για Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος, επικοινωνήστε μαζί μας:  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  φαξ: 2410626943.

15 Δεκεμβρίου 2014
90 θέσεις εργασία για εργάτες στη Λάρισα
Νοέμβριος 2014

Από το ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ ζητείται Συντονιστής/στρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ενηλίκων, Κωδικός Θέσης: Lar-co-032012, για εργασία στην πόλη της Λάρισας.

Περιγραφή Θέσης:
Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών έναρξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων ή/και ανέργων σε θέματα του επιστημονικού τους αντικειμένου, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Συγγραφή προτάσεων για την υποβολή νέων προκηρυσσόμενων προγραμμάτων κατάρτισης. Υποβολή προτάσεων & Υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων.

Εάν ενδιαφέρεστε, μπείτε στο www.dimitra.gr/career για να μάθετε λεπτομέρειες πως μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας.

09 Οκτωβρίου 2014

Ζητούνται Πωλητές , συνεργάτες , για την προώθηση προϊόντων έντυπης και οπτικής επικοινωνίας και διαφήμισης.
ACG Η κορυφαία επιλογή για την διαφήμισή σας.

Προσφέρω θέση εργασίας
Εργασία εξ' αποστάσεως
Χωρίς σύναψη συμβολαίου
Όχι πρακτική άσκηση
Εργασία πλήρους απασχόλησης
Μη αφιλοκερδής εργασία

Απάντηση στο:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21 Αυγούστου 2014
Θέσεις εργασίας στο Leroy Merlin Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας

08 Αυγούστου 2014

Ζητούνται άτομα ηλικίας 22 έως 29 ετών με προυπηρεσία στον χώρο της εξυπηρέτισης πελατών.

Από την εταιρία παρέχεται ευχάριστο νεανικό περιβάλλον, συνεχήε επαγγελματική κατάρτιση από τους καλύτερους εκπαιδευτές της και ένα πλήρες πακέτο αμοιβών.

Αποστολή βιογραφικών προς αξιολόγηση μέχρι 15/8.

Απαντήστε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα

18 Ιουνίου 2014

Ζητούνται σοβαρά κ δραστήρια άτομα που θέλουν ν αλλάξουν τη ζωή τους ηλικίας άνω των 25 για ανεξάρτητη συνεργασία με μεγάλη εταιρεία διατροφής κ αθλητισμού στην περιοχή τους.μεγάλες προοπτικές κ κέρδη δωρεάν εκπέδευση.

Προσφέρω θέση εργασίας
Εργασία εξ' αποστάσεως
Χωρίς σύναψη συμβολαίου
Όχι πρακτική άσκηση
Εργασία πλήρους απασχόλησης
Μη αφιλοκερδής εργασία

04 Ιουνίου 2014

2.195 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο στο δημόσιο