Το έργο

Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)


Περίοδος υλοποίησης
Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 01/07/2013 και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της έως και 31/12/2014.

Περιοχή παρέμβασης Πράξης
Η περιοχή παρέμβασης ορίζεται η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (πρώην νομός Λάρισας).

Στόχος της πράξης

Σκοπός της παρέμβασης είναι η στήριξη των ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (ΠΕ Λάρισας), ειδικότερα νέων επιστημόνων, εξειδικευμένων ατόμων καθώς και ανέργων υψηλής τεχνογνωσίας είτε επαγγελματικής εμπειρίας, μέσα από την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. Ειδικότερα, στις επιδιώξεις του έργου περιλαμβάνονται:
    η ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για τους ωφελούμενους,
    η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία των ανέργων,
    η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ενσωματωθεί κοινωνικά και επαγγελματικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό,
    η διεύρυνση της δυνατότητας αξιοποίησης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας
    η κινητοποίηση δικτύων για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη,
    δράσεις και διαδικασίες ενίσχυσης των επιχειρήσεων

Επιμέρους στόχοι και επιδιωκόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελούν:

Συγκεκριμένα, οι στόχοι που τίθενται είναι ποιοτικοί αλλά και ποσοτικοί.
Οι ποιοτικοί στόχοι είναι:
α. H ενίσχυση της ομάδας στόχου προς την κατεύθυνση της αυτό-βελτίωσης, β. Εργασιακή προετοιμασία, γ. Κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των ωφελουμένων και ευαισθητοποίηση κοινού, δ. Η στήριξη των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν προσωπικό.
Τα παραγόμενα προϊόντα είναι:
α. Η καταπολέμηση της ανεργίας και η κοινωνική ένταξη 80 ωφελουμένων των ομάδων στόχου, συμβάλλοντας παράλληλα στην τοπική ανάπτυξη.
β. Η ίδρυση επιχειρήσεων από 54 ωφελούμενους σε αντικείμενα που συναρτώνται με ατομικές εξειδικεύσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες
γ. Η τοποθέτηση 26 ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του κλάδου μεταποίησης και υπηρεσιών